Thông tin chung

-       Cơ cấu tổ chức   : ¨ Phòng ban    ¨ Đa chi nhánh  ¨ Đa công ty

-       Số lượng nhân viên         : …….

-       Phạm vi ứng dụng phần mềm:    

¨ Thông tin nhân sự

¨ Bảo hiểm

¨ Chấm công

¨ Tính lương

¨ Tuyển dụng

¨ Đào tạo

¨ Đánh giá dựa trên năng lực

¨ Đánh giá dựa trên năng suất

¨ Quản lý công việc (tasks management)

¨ Bảo hộ lao động

¨ Quyết toán thuế TNCN

¨ Cổng thông tin nhân viên:

¨ Xem & cập nhật thông tin nhân viên

¨ Xem Mô tả công việc (Job description)

¨ Đăng ký nghỉ phép/duyệt phép

¨ Kế hoạch công tác

¨ Cập nhật task/duyệt task

¨ Đánh giá 360o

¨ Cập nhật & xem kết quả KPIs

¨ Khác: ................................................................................................

¨ Khác: .................................................................................................................

Thông tin nhân viên

STT

Nội dung

Sử dụng

Ghi chú

Thông tin nhân viên

1

Kỹ năng

x

 

2

Trình độ

x

 

3

Kinh nghiệm

x

 

4

Bằng cấp

x

 

5

Khóa Đào tạo

x

 

6

Khen thưởng - kỷ luật

x

 

7

Sở thích

x

 

8

Quá trình làm việc, dự án tham gia

x

 

9

Hợp đồng lao động

x

 

10

Giấy phép lao động

X

 

11

Bảo hiểm nhân viên

X

 

Thông tin cá nhân

1

Quan hệ gia đình (thân nhân)

x

 

2

Đảng, đoàn, tổ chức, nhóm

x

 

3

Tiểu sử cá nhân

x

 

4

Thị thực

x

 

5

Hộ chiếu

x

 

6

Thông tin lao động người nước ngoài

x

 

7

Thông tin khám sức khỏe

x

 

8

Tài khoản ngân hàng

x

 

9

Vay cá nhân

x

 

10

Địa chỉ tạm trú

x

 

Chế độ - chính sách

1

Lương

x

 

2

Thưởng

x

 

3

Phụ cấp

x

 

4

Giảm trừ

x

 

5

Nghỉ phép

x

 

6

Bảo hiểm xã hội

x

 

Quá trình làm việc

1

Hợp đồng lao động

x

 

2

Quyết định

x

 

3

Nghỉ phép

x

 

4

Chấm công

x

 

5

Thu nhập hàng tháng

x

 

6

Thưởng

x

 

7

Phụ cấp

x

 

8

Khoản giảm trừ

x

 

9

Thuế TNCN

x

 

10

Kế hoạch mục tiêu (KPIs)

x

 

11

Kết quả đánh giá (KPIs)

x

 

12

Kế hoạch Đào tạo

x

 

13

Kết quả Đào tạo

x

 

14

Thông tin về nghỉ việc

x

 

Bảo hộ lao động

1

Tài sản cá nhân/bảo hộ lao động

x

 

2

Tai nạn lao động

x

 

3

Bồi thưởng TNLĐ

x

 

-       Các loại hợp đồng lao động:       

¨ Học việc

¨ Thử việc

¨ Chính thức

¨ Phụ lục hợp đồng

¨ Hợp đồng thời vụ

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Các quyết định nhân sự:

¨ Thuyển chuyển (phòng ban, chức vụ, vị trí làm việc, …)

¨ Bổ nhiệm/bãi nhiệm

¨ Kiêm nhiệm

¨ Tăng lương

¨ Điều chỉnh lương BHXH

¨ Nghỉ hưu

¨ Thôi việc

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Hỗ trợ phiên lương danh nghĩa khi ký HĐLD, thuyển chuyển, điều chỉnh lương: ¨ Có    ¨ Không     

-       Phân loại nghỉ dài hạn:

¨ Nghỉ thai sản

¨ Nghỉ dài hạn (bệnh tật, ốm đau…)

¨ Nghỉ dài hạn khác: ..............................................................................................

-       Đăng ký nghỉ dài hạn:

¨ Nhân viên đăng ký phép bằng chương trình

¨ Nhân viên đăng ký phép bằng điện thoại di động

¨ Phòng nhân sự cập nhật theo yêu cầu nghỉ phép của nhân viên

-       Đăng ký nghỉ phép:

¨ Nhân viên đăng ký phép bằng chương trình

¨ Nhân viên đăng ký phép bằng điện thoại di động

¨ Phòng nhân sự cập nhật theo yêu cầu nghỉ phép của nhân viên

-       Định biên nhân sự:

¨ Theo cơ cấu chức năng (positions structure)

¨ Theo kế hoạch nhân sự

Chế độ - Phụ cấp

-       Các loại phụ cấp:          

¨ Phụ cấp trách nhiệm

¨ Phụ cấp chức vụ

¨ Phụ cấp thâm niên

¨ Phụ cấp kiêm nhiệm

¨ Phụ cấp cơm

¨ Phụ cấp tăng ca

¨ Phụ cấp xăng xe/đi lại

¨ Phụ cấp điện thoại

¨ Phụ cấp nhà ở/nhà trọ

¨ Phụ cấp độc hại

¨ Phụ cấp ngoài giờ

¨ Phụ cấp gởi xe

¨ Phụ cấp sinh hoạt

¨ Phụ cấp thể lực

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Đối tượng hưởng chính sách:      

¨ Theo từng nhân viên xác định

¨ Theo nhóm nhân viên

¨ Theo loại nhân viên (học việc, thử việc, chính thức…)

¨ Theo loại nhân sự (trực tiếp, gián tiếp, …)

¨ Theo bộ phận

¨ Theo chức vụ, vị trí công việc

¨ Theo vị trí làm việc

¨ Theo vị trí địa lý (quốc gia, tỉnh thành…)

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Số tiền phụ cấp:            

¨ Số tiền cố định

¨ Tỷ lệ % lương cơ bản

¨ Tỷ lệ % lương lương hợp đồng

¨ Tỷ lệ % lương BHXH

¨ Tỷ lệ % lương thực lãnh

¨ Tỷ lệ % lương + các khoản phụ cấp

¨ Tỷ lệ % đánh giá * Lương

¨ Có điều chỉnh theo công thực tế

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Điều kiện ràng buộc:     

¨ Ràng buộc theo theo thâm niên

¨ Ràng buộc theo loại công, ngày công

¨ Ràng buộc ngày làm việc tối thiếu, ngày nghỉ tối đa

¨ Ràng buộc ngày nghỉ tối đa

¨ Ràng buộc theo tuổi, tham niên

¨ Ràng buộc theo quan hệ gia đình (cha, me, con…)

¨ Ràng buộc giá trị phụ cấp tối đa, tối thiểu

Chế độ - Giảm trừ

-       Các loại giảm trừ:         

¨ BHXH

¨ BHYT

¨ BHTN

¨ Thuế TNCN

¨ Đảng phí

¨ Đoàn phí

¨ Trả nợ vay

¨ Khác: .................................................................................................................

Chấm công:

-       Sử dụng máy chấm công: ¨ Có    ¨ Không

§  Cơ sở dữ liệu chấm công:

¨ Database SQL

¨ Access

¨ Excel

¨ XML

¨ Text

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Số lượng nhân viên có chấm công: …

-       Chu kỳ chấm công:

¨ Hàng ngày

¨ Hàng tuần

¨ Cuối tháng

¨ Khác ..................................................................................................................

-       Qui định ca làm việc cho 1 nhân viên:     

¨ 1 Ca, thời gian: từ:………. đến:……….

¨ 2 Ca, thời gian: từ:………. đến:……….; từ:………. đến:……….

¨ 3 Ca, thời gian: từ:………. đến:……….; từ:………. đến:……….; từ:………. đến:……….

-       Nguyên tắc phân ca:

¨ Phân ca tự động

¨ Phân ca thủ công

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Cho phép Đổi ca giữa 2 nhân viên :  ¨ Có    ¨ Không

¨ Nhân viên tự đổi ca à không cập nhật vào hệ thống

¨ Thông báo cho trưởng ca để điều chỉnh ca làm việc

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Có chấm công tăng ca hay không :  ¨ Có    ¨ Không ¨ Tùy theo nhóm

§  Có chấm công tăng ca cho ngày lễ không? :  ¨ Có    ¨ Không

§  Qui đổi công tăng ca thành nghỉ bù:  ¨ Có    ¨ Không

-       Qui định chấm công:

§  Không chấm công cho các bộ chủ chốt:  ¨ Có    ¨ Không

§  Không tính tăng ca cho trưởng bộ phận hoặc một số NV đặc thù:  ¨ Có    ¨ Không

§  Qui đổi công tăng ca thành nghỉ bù:  ¨ Có    ¨ Không

§  Cộng thêm giờ cho nhân viên có con nhỏ dưới 12 tháng:  ¨ Có    ¨ Không

§  Khác .......................................................................................................................

-       Qui định chấm công đi trễ - về sớm:

§  Công ty có qui định trừ đi trễ - về sớm không?:  ¨ Có    ¨ Không

¨ Có qui định giờ tối thiểu, tối đa đi trễ - về sớm

¨ Có qui đổi trừ vào công theo nhiều mức khác nhau (vd: >30’, >60’…)

¨ Khác: ................................................................................................

-       Trừ công tự động khi Công ty cho nghỉ hàng loạt một khoản thời gian trong ngày:  ¨ Có   ¨ Không

Nghỉ phép

-       Quản lý nhiều loại ngày nghỉ:

¨ Nghỉ phép thường niên

¨ Nghỉ hè

¨ Nghỉ bù

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Số ngày phép chuẩn: …..

-       Số ngày phép thay đổi theo:

¨ Bộ phận

¨ Chức vụ

¨ Loại nhân viên

¨ Nhóm nhân sự

¨ Thâm niên

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Qui định tính phép:

¨ Phân bổ đều cho mỗi tháng

¨ Phân bổ đều cho mỗi tháng, còn lại tính vào tháng cuối

¨ Tính từ tháng đầu tiên (cho ứng phép)

¨ Tính từ tháng cuối cùng (làm trước hưởng sau)

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Có cộng dồn ngày phép hay không:         ¨ Có    ¨ Không

¨ Số năm tối đa cộng dồn

¨ Số ngày tối đa công dồn

-       Nếu không nghỉ phép có được qui thành tiền hay không :  ¨ Có    ¨ Không

¨ Cách thức qui đổi .................................................................................................

Tính lương

-       Công ty phương pháp tính lương:

¨ Lương thời gian

¨ Lương sản phẩm

¨ Lương năng suất

¨ Lương thời gian  + Lương sản phẩm

¨ Lương thời gian  + Năng suất

¨ Tổng quỹ lương (phân bổ theo ngày công & hệ số lương)

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Chu kỳ tính lương:

¨ Hàng tuần

¨ Cuối tháng

¨ Ngày ……. của tháng

¨ Khác ..................................................................................................................

-       Sử dụng các nghiệp vụ tính lương:

¨ Ứng lương

¨ Tính lương BHXH

¨ Tính lương chính thức

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Cho phép tính lương theo nhiều ngoại tệ: ¨ Có    ¨ Không

§  Tỷ giá qui đổi: 

¨ Tỷ giá cố định   

¨ Tỷ giá theo tháng

¨ Tỷ giá thực vào của ngày tính lương

¨ Khác ..................................................................................................

-       Cho phép cấu hình bảng lương theo nhu cầu doanh nghiệp: ¨ Có    ¨ Không

-       In bảng lương chuyển khoản cho ngân hàng         :           ¨ Có    ¨ Không

§  Cho phép 1 nhân viên có 2 tài khoản ngân hàng:           ¨ Có    ¨ Không

-       Xem phiếu lương:

¨ In phiếu lương trực tiếp từ chương trình

¨ Xem phiếu lương từ cổng thông tin nhân viên

¨ Xem phiếu lương trên thiết bị di động

-       Ghi sổ bút toán lương tự động vào kế toán: ¨ Có    ¨ Không

§  Phân tách tiền lương theo thời gian NV làm việc ở từng phòng ban          :¨ Có    ¨ Không

§  Phân tách tiền lương theo thời gian làm việc từng công trình, dự án         :¨ Có    ¨ Không

§  Phân tách tiền lương theo sản phẩm:  ¨ Có    ¨ Không

§  Khác .......................................................................................................................

 

Hình ảnh đại diện Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự

Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt